CONTACT

联系我们


惠团车汽车咨询(装备产业)

电话029-3183882 / 3185181     传真029-3183898

官网www.king-mazon.com   

地址:浙江缙云工业园区新元路6号       邮编:321403


杨小姐    区域经理187-6781-1857        QQ:1097533391           邮箱:info@king-mazon.com

徐小姐    区域经理136-2578-1228        QQ:1012006783           邮箱:kinge@pipebender.com.cn

陈小姐    区域经理187-6784-3119        QQ:1962394184           邮箱:annie@king-mazon.com惠团车汽车咨询(导管产业)

电话029-3183881 / 3183882     传真029-3183898

官网www.king-mazon.com   

地址:浙江缙云工业园区新元路6号       邮编:321403


杨先生   手机/Mob:181-1602-3340        e-mail: kang.yang@king-mazon.com

             手机/Mob:137-6456-6043        导管技术支持

胡先生   手机/Mob:151-5789-9096        e-mail: junxiong.hu@king-mazon.com

李先生   手机/Mob:156-1835-2550        e-mail: yangcai.li@king-mazon.com


外贸业务联系人:Lorraine 


M.B.0086-150-029-7217


E-mail: kinga@pipebender.com.cn


语言选择: